Mở cửa 8:00-17:30: Thứ 2 - Thứ 7

Máy bo vát

Máy bo vát đầu ống

Máy bo vát cạnh tấm

Máy bo vát đầu ống cẩm tay 

Máy bo vát đâu ống tự động 

Máy bo vát tự động hoàn toàn